Loving Quotes In Tamil

Loving Quotes in Tamil 1. காதலை அறிவேன் என்று யாருக்கும் உடம்பில் மூச்சு வராது, ஆரம்பிக்கவேண்டிய முதல் அடியே மனதில் காதல் இல்லை. – மதன் மேடையில் Translated as Love cannot be understood by someone who does not feel it in their body. Love begins in the heart and not elsewhere, this quote by Madhan Medaiyil beautifully encapsulates the essence of…

Read More